Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Saammeko parhaat rokotteet Suomen rokotusohjelmaan?

MSD Finlandin terveystalouspäällikkö Jannika Backas ja lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack

Suomi hankkii vuosittain rokotusohjelmaan rokotteita noin 24-25 miljoonalla eurolla1 ja suuri osa hankinnoista toteutetaan kilpailutuksen avulla. THL:n mukaan rokotusohjelmamme kustannukset ovat kansainvälisesti verrattuna edulliset ja tämä perustuu pääasiassa tehokkaaseen kilpailutukseen.

Rokotteiden kilpailutus on yleisesti ottaen ollut perusteltua silloin, kun hankintakriteerit täyttäviä rokotteita on tarjolla vähintään kahdelta tarjoajalta. Kun tarjolla olevien rokotteiden ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan kilpailutuksesta tulee kuitenkin ongelmallinen. Rokotteiden hankintaa tulisikin kehittää monipuolisemmaksi, jotta varmistamme että Suomi jatkossakin saa parhaat rokotteet käyttöön kohtuuhintaisesti sekä kustannusvaikuttavasti.

Saammeko tarjouskilpailulla parhaat rokotteet rokotusohjelmaan

Tarjouskilpailua pidetään usein hankkijan etuna, mutta on myös tilanteita jolloin asia on toisin. Esimerkiksi tilanteissa, joissa valmisteet ovat keskenään hyvin erilaisia suojateholtaan tai vain yksi tuote pystyy täyttämään hankkivan tahon tarpeen, on luonnollista että kyseinen tuote hankitaan. Kyseessä on silloin suorahankinta jolloin hankkija ja toimittaja neuvottelevat keskenään hankinnan yksityiskohdista.

Tämä lähestymistapa antaa molemmille osapuolille enemmän joustavuutta ja vaikutusvaltaa siihen miltä sopimus lopulta näyttää verrattuna kilpailutukseen. Esimerkiksi sopimuksen kestosta voi neuvotella niin, että sen pituus ja sovittu hintataso pysyvät voimassa jos tietyt oletukset täyttyvät. Nämä oletukset voisivat liittyä esim. rokotettavien kohorttien kokoon, rokotekattavuuteen tai tautitaakkaan.

Yhteiskunta voi myös asettaa hinnalle/kustannukselle selkeän raja-arvon, joka ilmentää veronmaksajien maksuhalukkuutta jos hinta koetaan liian korkeaksi. Osa rokotusohjelman rokotteista hankitaan jo nyt suorahankinnalla.

Onko kustannusvaikuttavin rokote aina paras?

Kustannusvaikuttavuus on olennainen osa uuden rokotteen arviointia ennen sen ottamista rokotusohjelmaan. Kustannusvaikuttavuusarvioineissa yhdistyy arvio kokonaiskustannuksesta, saavutetuista terveyshyödyistä (usein QALY eli laatupainotettu elinvuosi) sekä mahdollisista kustannussäästöistä kun tautitapauksia on vähemmän.

Hankintamenettelyyn vaikuttaa se, ettei meillä ole määriteltyä kustannusvaikuttavuuden raja-arvoa, joka ilmentäisi maksuhalukkuutta, eli sitä kuinka paljon olemme yhteiskuntana halukkaita maksamaan yhdestä lisä-QALY:sta. Jos hankintahetkellä on tarjolla useita rokotteita, joiden rokotesuoja vaihtelee keskenään, on yhteiskunnan edun mukaista saada tietää raja-arvo sille kuinka paljonko rokotteen suoja saa maksaa.

Vaikka rokotteiden suojatehot poikkeaisivat huomattavastikin toisistaan, on mahdollista, että suppeamman suojan tarjoava valmiste tulee kustannusvaikuttavampana valituksi, jos sen tarjottu hinta on riittävän alhainen. Onko tämä yhteiskunnan kannalta aina paras vaihtoehto, jos selvästi paremman suojan antava valmiste olisi saatavilla hyväksyttävällä ja maksuhalukkuuden rajoissa olevalla hintatasolla? Tilanteessa, jossa hankkija on kustannusvaikuttavuuden ja maksuhalukkuuden rajoissa päättänyt minkä rokotteen haluaa, suorahankinta mahdollistaisi joustavan tavan toteuttaa yhteiskunnan sekä hankkijan etua.

Tehokkaimman rokotteen valinta voi edistää luottamusta samalla kun se tuottaa parhaimman rokotesuojan

Valittaessa rokotetta rokotusohjelmaan huomiota tulisi kiinnittää myös siihen miten rokotteet tukevat ohjelman tavoitteiden saavuttamista: väestön luottamus rokottamiseen ja rokoteohjelmaan on tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttamiseksi.

Peräänkuulutammekin yhteiskunnallista keskustelua siitä hankimmeko rokoteohjelmaan systemaattisesti aina kustannusvaikuttavimman rokotteen, vai investoimmeko yhteiskuntamme terveyteen valitsemalla maksuhalukkuutemme rajoissa olevan, kustannusvaikuttavan ja ohjelman tavoitteisiin parhaiten sopivan rokotteen.

Michael Pasternack, lääketieteellinen johtaja, MSD Finland
Jannika Backas, terveystalouspäälikkö, MSD Finland

1.THL. Valtion rokotehankinnat 1998-2017. https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/laaketukkukauppa/valtion-rokotehankinnat

Logo: MSD – Paremman elämän puolesta

MSD – Paremman elämän puolesta

Ennen kehitettiin lääkkeitä, joiden toivottiin tehoavan mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. Tänään tehdään täsmälääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri tietyille potilaille. Hoitoja myös kehitetään yhä yksilöllisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Yksilöllinen lääkehoito voi mahdollistaa todellisia läpimurtoja monien kaikkein vakavimpien sairauksien hoidossa, mutta myös suomalaisten kansantautien paremmassa hallinnassa.

MSD on toiminut lääketieteen innovaatioiden etulinjassa jo yli vuosisadan ja kehittänyt lääkkeitä ja rokotteita maailman haastavimpiin sairauksiin. Tänä päivänä keskeisiä painopistealueitamme ovat syöpäsairaudet, rokotteet, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja infektiotaudit, kuten HIV ja Ebola.

Tällä Studio-sivustollamme voit lukea ajankohtaisia artikkeleita muun muassa syöpähoidoista ja rokotteista.

Syövän immuunihoidot ovat lupaava syövän hoitomuoto, joka avaa uusia mahdollisuuksia vaikeimpien syöpäsairauksien hoidossa. Rokotteet taas ovat tasa-arvoinen ja kustannustehokas avain parempaan terveyteen.

MSD – Paremman elämän puolesta.

Katso kaikki sisällöt »